Regulamin korzystania z witryny Harmonia Istnienia


Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z witryny internetowej www.hain.pl oraz warunki sprzedaży dostępnych w Witrynie produktów.

Definicje

 1. HAIN Ewa Piasecka – właściciel i administrator Witryny Harmonia Istnienia z siedzibą w Krakowie 30-394, ul. Antoniego Dobrowolskiego 65.
 2. Witryna – witryna internetowa wraz ze sklepem, pośrednicząca między Autorem a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adres internetowy to https://www.ewahain.pl.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za pomocą Witryny.
 4. Autor – firma „HAIN Ewa Piasecka” Antoniego Dobrowolskiego 65, 30-394, Kraków o numerze NIP: 6762273225.
 5. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki, będące podstawowym składnikiem Produktu.
 6. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Witryny.
 7. Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Witryny.

Postanowienia ogólne

 1. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Witryny.
 2. Do korzystania z Witryny wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail.
 3. Z chwilą dokonania rejestracji w Witrynie, Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może dokonać rejestracji, a jeżeli powiadomi o tym administratora Witryny, administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług lub usunąć z Witryny wszelkie jego dane.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z Witryny tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. HAIN Ewa Piasecka zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

Korzystanie z Witryny

Składanie i realizacja zamówień

 1. Za pośrednictwem Witryny Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów.
 2. Produkt udostępniany jest na konto Użytkownika na okres 365 dni lub inaczej, jeśli było to określone w ofercie. W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy.
 3. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu należności uiszczanej dostępnymi w Witrynie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Witryny oraz podczas składania zamówienia.
 4. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w Witrynie są wyrażone w złotych polskich wraz z podatkiem VAT.
 5. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości e-mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 6. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania/przeczytania materiałów.
 7. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje o uzyskaniu dostępu do zakupionych Produktów.
 8. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów, logując się na swoje konto w Witrynie (dotyczy kursów online).
 9. Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem.
 10. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Zasady korzystania z zakupionych Produktów

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Witryny, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Witryny w celu zapoznania się z treścią utworu.
 3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, HAIN Ewa Piasecka może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 5. Kursy dostępne w Witrynie nie ponoszą odpowiedzialności za Twoje działania. Jesteś odpowiedzialny za własne decyzje i działania, a ocena i wykorzystanie produktów i usług powinny być oparte na własnej należytej staranności. Zgadzasz się, że Kursy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wyniki korzystania z produktów i usług dostępnych w Witrynie.
 6. Kursy nie stanowią również żadnej formy terapii czy leczenia. Nie zastępują ani terapii ani leczenia.

Reklamacje

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Witryny, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: ewahain@outlook.com.
 2. HAIN Ewa Piasecka rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać wydłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji HAIN Ewa Piasecka poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
 3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym w Witrynie Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do HAIN Ewa Piasecka z reklamacją. HAIN Ewa Piasecka blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji.
 4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji HAIN Ewa Piasecka udostępnia Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu. HAIN Ewa Piasecka zastrzega sobie prawo potrącenia kosztów manipulacyjnych.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez HAIN Ewa Piasecka Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy.
 6. Powyższe postanowienia 1-5 nie dotyczą konsumentów. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie e-mailowej na adres: ewahain@outlook.com w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by HAIN Ewa Piasecka mogła zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji HAIN Ewa Piasecka poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu

 1. HAIN Ewa Piasecka zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Witrynie.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Witryną a Użytkownikiem i będzie prowadziło do usunięcia Konta Użytkownika.
 3. Powyższe postanowienia 1-2 nie dotyczą konsumentów. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. HAIN Ewa Piasecka nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody doznane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Witryny, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Witrynie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 2. HAIN Ewa Piasecka nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 3. HAIN Ewa Piasecka – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od HAIN Ewa Piasecka i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. HAIN Ewa Piasecka zastrzega sobie – po wcześniejszym uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Witryny (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od HAIN Ewa Piasecka.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.09.2020 r.